Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "Podmínky") platí pro nákup služeb u Pilates Šárka (dále "Pilates Šárka") a vymezují nebo upřesňují práva a povinnosti mezi:

Šárka Mátlová - Pilates Šárka (dále "Prodávající")

a klienty Pilates Šárka (dále "Kupující").

Obecná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy se řídí s právním řádem České republiky.

Kupující zaplacením kurzovného souhlasí s pořizováním fotografií či videozáznamu lektorem kurzu během výuky a jejich následným použitím pro účely propagace programu organizátora.

Kupujícímu je během výuky zakázáno pořizovat jakýkoliv audio nebo video záznam.

Zápis do kurzu, rezervace

Zápis do kurzu se provádí prostřednictvím rezervačního systému. Po provedení rezervace bude kupujícímu zaslán email s výzvou k platbě. Nebo se kurz platí cash přímo ve studiu a vystaví se PPD (Příjmový pokladní doklad) Splatnost je 14 dní od vystavení. Při platbě je nutné zadat variabilní symbol uvedený ve výzvě k platbě, jinak platba nebude dohledána a včas provedena úhrada a rezervace místa v kurzu.

Uhrazením kurzovného je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím a rezervace místa se stává závaznou.

Uzavřením kupní smlouvy kupující vyslovuje souhlas:

  • s podmínkami a pravidly pro registraci a účast na kurzu
  • s použitím pořizovaných fotografií a videozáznamu organizátorem během kurzu a jejich následným zveřejněním při propagaci programu organizátora
  • souhlasí s tím, že během výuky nebude pořizovat žádný video a audio záznam
  • s použitím poskytnutých údajů k marketingovým účelům (např. zasílání novinek e-mailem apod.), účastník kurzu může požádat písemně o výmaz z databáze na e-mailovou adresu sarkamatlova@seznam.com, případně může využít možnost o zasílání novinek zrušit v rezervačním systému.

Platba za kurz musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději 2 pracovní dny před zahájením kurzu, nebo zaplacena cash nejpozději jeden den před zahájením kurzu.

V případě plného kurzu nebo z důvodu nemoci lektora se platba na základě písemné žádosti kupujícího převádí bezplatně na jiný jím vybraný kurz nebo se na základě písemné žádosti vracejí peníze převodem na účet a to nejdéle do 30 dnů nebo se vrací peníze cash. Prodávající je povinen o této skutečnosti kupujícího neprodleně informovat a potvrdit, že byla objednávka stornována.

Všechny ceny jsou konečné a Šárka Mátlová - Pilates Šárka není plátcem DPH.

Celková cena kurzu je uvedena na webových stránkách www.pilatessarka.cz v záložce "Ceník".

Storno lekce a náhrada nevyužité lekce:

Po uhrazení kurzovného kupující chodí na své hodiny pravidelně. Kupující může svou lekci odhlásit v rezervačním systému nejpozději 3 hodiny před začátkem lekce.

Nevyužité lekce může v době platnosti kurzu (po dobu trvání kurzu) kupující použít jako náhradu v jiné lekci u stejného lektora, kterého navštěvuje. Pilates Šárka si vyhrazuje právo 2 lekce v kurzu zrušit a požádat účastníky o využití náhradního termínu kurzu. V případě, že by bylo nutné zrušit (např. ze zdravotních důvodů lektora) i jiné lekce, budou peníze převedené do kreditu nebo na základě písemné žádosti vráceny na účet kupujícího, či cash.

Peníze za uhrazený kurz není možné požadovat zpět.

Jednotlivé lekce

Pro cvičení mimo kurz může kupující využít rozvrh volných lekcí a přihlásit se na ně prostřednictvím rezervačního systému.

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Všechny informace získané od zákazníků jsou používány pouze pro vnitřní potřebu Pilates Šárka za účelem správy rezervací a vystavení faktury.
Při objednávání služeb jsou od kupujícího požadovány pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k vystavení daňového dokladu.
Tyto informace jsou chráněny a jsou nepřístupné další straně.